AGRO Slatiny a.s v souladu se směrnicí 2019/1937 Evropského parlamentu a Rady EU zavedla vnitřní směrnici a postupy, zajišťující ochranu osob,  které upozorní na možné protiprávní či neetické jednání tzv. „whistleblowerů“ – oznamovatelů.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení lze činit následujícím způsobem:

- Telefonicky na čísle: 493 555 019

- nebo elektronicky na adresu: oznameni@agroslatiny.cz

- v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby, přijímáme podání písemně   v zalepené obálce s nápisem „neotvírat do vlastních rukou příslušné osoby“ popřípadě „WHISTLEBLOWING“, odevzdané na podatelně AGRO Slatiny a.s.

- externím oznamovacím kanálem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém, v rámci kterého mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému – https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,

Příslušnou osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing.Pavlína Rejhová

Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně. Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana. 

Oznamovatelem v rámci AGRO Slatiny a.s. může být:

- zaměstnanec

- člen volených a jmenovaných orgánů

- osoby vykonávající odbornou praxi či brigádu

- osoby poskytující dodávky, služby či jiná obdobná plnění

- dále osoby – uchazeči o některou z výše uvedených pozic.

Vnitřní oznamovací systém AGRO Slatiny a.s. je nastaven tak, aby vedl k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. V případě, že budete chtít obdržet zprávu o přijetí Vašeho oznámení a následně posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět o výsledcích posouzení, uveďte na sebe kontakt, na který informace adresovat.